Algemene voorwaarden

Overzicht van begrippen, bepalingen, rechten en plichten

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Het pension: De instelling die de verzorging van het onder te brengen dier verzorgt voor de eigenaar gedurende een bepaalde tijd.
b. De pensionhouder: De vertegenwoordiger van het dierenpension.
c. De eigenaar: De eigenaar of diens gemachtigde van het in het pension onder te brengen dier.

Artikel 2. Geldigheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het pension aangegane pensionovereenkomsten.

Artikel 3. Aansprakelijkheid
De pensionhouder verplicht zich de grootst mogelijke zorg aan de gastdieren te besteden, tegelijkertijd komen partijen overeen dat de pensionhouder ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier. Het dierenpension is niet aansprakelijk voor door de eigenaar of derden geleden directe of indirecte schade die verband houden met de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomsten.

Artikel 4. Persoonsgegevens
De opgenomen persoonsgegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor het feit, dat de pensionhouder op de hoogte is van het juiste adres van de eigenaar .

Artikel 5. Reserveringsformulier en bevestiging
Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf wordt een reserveringsformulier opgemaakt. Bij dit formulier ontvangt de eigenaar een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Het reserveringsformulier, volledig ingevuld en voorzien van de handtekening van de eigenaar, vormt samen met de algemene voorwaarden de pensionovereenkomst. Na ontvangst van het reserveringsformulier krijgt de eigenaar een bevestiging, waarin de belangrijkste gegevens staan vermeld. De pensionovereenkomst is pas geldend wanneer de eigenaar de bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 6. Betaling
Bij aanvang van de pensionperiode, dat is bij binnenkomst van het gastdier, dient de eigenaar de volledige pensionkosten te voldoen. Bij eerder ophalen van het gastdier vindt geen restitutie plaats, tenzij door de pensionhouder anders is overeengekomen. Bij later ophalen van het gastdier dan afgesproken, dient de eigenaar de extra pensionkosten bij het ophalen te voldoen. Is de ruimte gereserveerd voor een volgend gastdier dan zal het eerstgenoemde gastdier in een nachtverblijf opgevangen worden.

Artikel 7. Voeding en medicijnen
In de vermelde prijs per nacht per gastdier zijn inbegrepen de kosten van de verzorging, voeding, huisvesting, voorzover de gewenste voeding aanwezig is in het pension. Indien het gastdier medicijnen gebruikt dient de eigenaar voldoende medicijnen af te geven voor de gehele pensionperiode, evenals een gebruiksaanwijzing, en deze te voorzien van de namen van zowel eigenaar als gastdier. De eigenaar van het gastdier gaat ermee akkoord dat, tenzij anders aangegeven via het reserveringsformulier, gedurende het pensionverblijf aan het gastdier weerstandverhogende en/of homeopathische middelen kunnen worden verstrekt.

Artikel 8. Entingen
Het gastdier dient bij binnenkomst in het pension ingeënt te zijn. De enting tegen niesziekte mag gedurende het hoogseizoen (juli/aug.) niet ouder zijn dan 6 maanden, daarbuiten niet ouder dan 9 maanden. De enting tegen kattenziekte niet ouder dan 24 maanden. Voor beide entingen geldt niet jonger dan 2 weken uitgaande van de pensionperiode. De geldigheidsduur van de verplichte vaccinaties mag tijdens het verblijf van het gastdier niet verlopen. Het vaccinatiebewijs dient de eigenaar bij aanvang van het verblijf te overhandigen aan de pensionhouder. Het pension is wettelijk verplicht het vaccinatiebewijs gedurende de pensionperiode in bewaring te houden.

Artikel 9. Parasieten; vlooien, wormen, teken e.d.
De eigenaar dient zijn dier 1 week voor de pensionperiode behandeld te hebben tegen vlooien, teken en tevens te ontwormen. Indien bij aankomst en tijdens het verblijf van het gastdier blijkt dat het gastdier parasieten heeft, zal het gastdier in de quarantaineruimte geplaatst worden, en door de pensionhouder behandeld worden met de best werkzame middelen.

Artikel 10. Ziekte
Bij ziekte of redelijk vermoeden van ziekte tijdens het verblijf van het gastdier heeft de pensionhouder het recht om op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren en die maatregelen te treffen, die hij in die situatie juist voorkomen. Deze kosten dienen bij het afhalen van het gastdier contant te worden voldaan. Bij constatering van een ernstige besmettelijke ziekte kan de toegang alsnog geweigerd worden.

Artikel 11. Afhalen van het dier
Het dier zal worden afgehaald op de overeengekomen ophaaldatum. Bij aanvang van de dag volgend op deze datum zal de pensionovereenkomst beëindigd zijn. Indien de eigenaar het dier niet bij de pensionhouder heeft opgehaald na het verstrijken van de pensionperiode vindt aanmaning plaats. Indien de eigenaar gedurende 14 dagen na de eerste aanmaning in gebreke blijft met het ophalen van het dier, vindt eigendomsoverdracht van het dier door de eigenaar aan de pensionhouder plaats. De pensionhouder verklaart in dat geval (reeds nu voor alsdan) deze eigendomsoverdracht te aanvaarden. De eigenaar blijft gedurende de aanmaningsperiode aansprakelijk voor de gemaakte kosten